ATEX

Температурни датчици по АТЕХ-Директива 2014/34/EU

В началото на 2012г. започна производството на взривозащитени термодвойки и термосъпротивления за сфери и промишлени браншове, използващи запалими субстанции в газообразно или прахообразно състояние. Предлага се изключително разнообразие от такива температурни датчици.

 

60-WTH / 60-TE 71-KFT / 72-KFW 74-WTH ATEX

Сертифицирано производство

През 2011г. GÜNTHER GmbH бе сертифицирано по ATEX (ATmosphères EXplosibles) Директива 2014/34/EU, което постави начало на производството на сензори по този стандарт.

За да отговорим на изискванията на нашите клиенти и на техническото многообразие на датчиците ние непрекъснато развиваме нови продукти и ги напасваме към възможностите за техните конкретни приложения.   

Поради това през 2014г. актуалната продуктова гама бе разширена с АТЕХ-датчици както за приложения в Ех-зони с газова среда, така и за приложения в запрашени среди.

Приложения на нашите взривозащитеи температурни датчици:

Приложения на нашите взривозащитеи температурни датчици

Приложения на нашите взривозащитеи температурни датчици

Функция, конструкция и приложение

Нашите взривозащитени температурни датчици се предлагат в изпълнения като термосъпротивления или термоелементи. Те преобразуват измерваната величина в електрически сигнал (напрежение или съпротивление) и в комбинация със съответните вторични уреди се използват за измерване, регулиране или регистрация на температури в диапазона от - 200°C до +1200 °C.

Термосъпротивленията от сериите R1 до R6, както и термоелементите от серии T1 до T6, са конструирани така (вкл. при съблюдаване на възникването на възможни грешки), че да не представляват сами по себе си източник на възпламеняване. Взривозащитените датчици на GÜNTHER намират приложение в много индустриални браншове за температурни измервания в течни, газообразни и прахообразни среди.

Температурните датчици от сериите R1/T1 до R4/T4 се състоят от защитна арматура с разнообразни процесни присъединявания, глава и сменяема вложка. Температурните датчици от сериите R5/T5 до R6/T6 се състоят от вложка с глава или цокъл, респ. корпус и разнообразни процесни присъединявания. Те се произвеждат или с обикновени защитни тръби или като мантелни термосъпротивления или термоелементи с кабел.

В зависимост от приложението и задачата на измерването температурните датчици могат да се предложат с различни присъединителни глави. Те обаче трябва да се използват само с подходящата за конкретния случай защитна тръба.

Температурните датчици с обозначение Ex “i” са сертифицирани за подвързване към вътрешно осигурени токови кръгове от категория “ia”. При свързване към вътрешно осигурени токови кръгове операторът на съоръжението трябва да ограничи подаваната мощност по такъв начин, че максималното загряване на повърхността на датчика да не надхвърли температурния клас !

В съпротивителните термометри (R1-R6) са вградени стандартни сензори от платина или никел. Тези датчици се произвеждата по DIN EN 60 751 и се предлагат във всички класове на точност в дву-, три- или четирипроводно свързване.

Вазможни са също и сдвоени изпълнения.

Термоелементите (T1-T6) се предлагат с термодвойки градуировка T, J, K, E и N по DIN EN 60584-1, с класове на точност 1 или 2, като единични или сдвоени датчици.

Те отговарят на изискванията за взривоопасна група ІІ за категории 1/2G и/или 2G, а някои конструкции също и за категории 1/2D и/или 2D. В този смисъл те са подходящи за приложения във взривоопасни среди от Зона 1 (газ) и Зона 21 (прах).