Tehničke informacije

9. Otpornost izolacije otpornih senzora

Otpor izolacije je paralalean pokazatelj otpora prema otporu mjerenom i vodi u rezultatu do sniženja prikaza temperature. Pri proizvodnji i primjeni otpornih termometara treba obratiti posebnu pažnju na osiguranje odgovarajućeg visokog otpora izolacije između kablova i štita senzora kao i među pojedinim kablovima. Norma DIN EN 60751 nalaže da otpor izolacije koji mora biti postignut, bude mjerena u sobnoj temperaturi (15°C do 35°C) pri stalnom naponu (10 do 100 V) pri relativnoj vlazi zraka <80% i iznosi minimalno 100 oma.

Pošto zajedno s rastom temperature pada otpor izolacije, ovisno o temperaturi, otpor izolacije je također na odgovarajući način određen u normama. Mjerenje treba voditi pri maksimalno 10 V stalne struje među svim kablovima i zaštitnom cijevi. Potrebno je osiguranje sljedećih minimalnih otpora izolacije:

Maksimalna dopustiva u °C Najniži otpor izolacija u MΩ
100 - 300 10
301 - 500 2
501 - 800 0,5

Tabela 2. Minimalni otpori izolacije

Razlozi pada otpora izolacije su između ostalog:

  • Vlaga izolacijskih materijala,
  • Isparavanje vodiča,
  • Vodivost izolacijskih materijala.