Tehničke informacije

2. Termoparovi sukladni normi DIN EN 60584

Od široke lepeze mogućih spojeva kablova za termoparove (na današnji dan u tehnologijama mjerenja temperature je zabilježeno više od 300 mogućih parova materijala za proizvodnju kablova) za mjerenje temperature u industrijskim uvjetima se primjenjuje nekoliko osnovnih spojeva materijala. Termoelektrički napon u slučaju tih materijala se nalazi u rasponu od 5mV/°C do oko 100mV/°C.

Materijali odgovarajući za primjenu u industrijskom mjerenju temperature su navedeni u normi DIN EN 60584-1. Termoelektrički naponi navedeni u normi se odnose na komparativne točke temperature 0°C.

Materijali odgovarajući za primjenu u mjerenju temperature su klasificirani po termoelektričkom naponu obično u usporedbi s platinom kao metalom prema kojem se odnosi.

Tablica 1. „Termoelektrički naponi, Točka za mjerenje = 100°C”

Tablica 1. „Termoelektrički naponi, Točka za mjerenje = 100°C”

Crtež Termopar NiCr-Ni

Crtež Termopar NiCr-Ni